فصل 8 تولید مثل

حجم فایل : 4.9 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 35
فصل 8- تولید مثل ادامه بزرگ شدن تعداد و
سلول (بقای فرد) ازدیاد وتنوع موجودات
(بقای نسل) فراهم کردن ماده وانرژی
(بقای فرد) تهیه غذا ومکان و
فرار(بقای فرد) انواع تولید مثل توليد مثل ويژگي و عملي است كه موجب توليد جانداران جديد از همنوعان خود مي گردد.
توليد مثل در جانداران به دو روش صورت گيرد:
الف – غيرجنسي
روشي كه در آن موجود يك فرد براي بوجود آمدن جانداران جديد كافي است.
ب - جنسي :
روشي كه در آن بوجود آمدن جانداران جديد وابسته به وجود «دو جنس» مختلف است كه معمولاً از آن ها به عنوان نر و ماده نام مي برند.
برخي از موجودات زنده فقط به يك روش و بعضي به هر دو روش توليد مثل مي كنند. میوه و دانه انواع گوناگون دارند و از رشد دانه یک گیاه جدید به وجود می آید.
هر دانه از دو بخش اندوخته و پوسته ساخته شده است.
در هر دانه گیاهک از اندوخته تغذیه می کند تارشد کند و گیاه جدیدی را ایجاد کند.

تولید مثل جنسی تولید مثل غیرجنسی در مخمر نکته: در تولید مثل جنسی، فرزندان ویژگی های خود را از هر دو والد به ارث می برند. تولید مثل در گیاهان تولید مثل جنسی در اين نوع توليد مثل ،‌بايد دو نوع سلول جنسي نرو ماده وجود داشته باشد تا اين سلول ها با هم تركيب شوند و اولين سلول جاندار جديد حاصل آيد. پس در اين نوع توليد مثل، وجود دو جنس لازم است و توليد مثل جنسي بوسيله گامت ها (سلول هاي جنسي ) صورت مي گيرد. كه توسط دو جنس مختلف (نر و ماده) توليد مي شوند. گامت يك سلول ويژه براي توليد مثل است كه براي توليد جاندار جديد با گامت ديگري از جنس مخالف همان نوع جاندار تركيب شود. گامت در اندام توليد مثلي بوجود مي آيد.
اندام هاي توليد شده نر وماده ممكن است در دو جاندار مختلف (نر وماده) یا يك جاندار(نر و ماده) وجود داشته باشد. بسياري از گياهان و برخي از جانوران «نر - ماده» هستند. در برخي از موجودات زنده ، نر وماده اسم هاي مختلف دارند. مثل مرغ يا خروس و زن و مرد. تولید مثل جنسی دو شکلی جنسی: اختلاف شکل ظاهری جانوران نر و ماده ی بالغ
علت: ترشح هورمون های جنسی در دوران بلوغ لقاح
به عمل ترکیب سلول های جنسی (گامت ها) لقاح می گویند. نکته
ویژگی های لقاح داخلی برعکس لقاح بیرونی است. نکته:
رحم بافتی پر از رگ های خونی است که از طریق بند ناف به جنین متصل است. خون مادر از طریق بند ناف به جنین می رسد و مواد غذایی و گازهای تنفسی و ترکیبات دفعی بین خون مادر و جنین مبادله می شوند. تولید مثل در پستانداران نکته:
نقش بند ناف: رساندن مواد مغذی و اکسیژن از مادر به جنین و خروج مواد دفعی جنین. تولید مثل در انسان درجنين دخترحدود 400000تخمك درتخمدانهايش بوجود مي آيد كه در دوران بلوغ هرماه يكي از انها بالغ شده واز تخمدان آزاد مي شود توليد مثل جنسي در گياهان گلد...